නවකයන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල මේස පන්දු තරග සමගින් ආරම්භ වේ

වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන "කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය නවක සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා උළෙල" මාර්තු මස 1 වන දින ආරම්භ ... Read more
Tagged :