අසහාය විද්වතා – ස්ටීවන් හෝකින්ස්

පෙර දින ලෝකයටම මහත් බුද්ධිමය හිස්තැනක් ඇති කරමින් ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විද්වතාට පසු ... Read more