වෙසක් සඳ නුඹ නම්…

පහන් දැල්ලෙන් විදුලි එළියෙන් නොයෙක් පුරයන් එකලු වී ඇත ගයන බැති ගී අසන ඔබ අද සිනාසෙන්නේ කිමද ... Read more

වෙසඟේ වඳිමු අපි සම්බුදු සමිඳාණෝ…..

රන්මව් සොඳුරු මහමායා කුමරි කරා පින්කඳ මහරු දැක විත් නල දසත සරා පුන් රිවි තඹරු විකසිත ලෙද දෙරණ ... Read more