මතු භවයෙදී මෙමට නෙත් දෙකක් පතන්නෙමි…

රෝස මල් ලස්සනයි සිතෙනවා අම්මේ හමා එන ඒ සුවඳ බොහෝ දැනෙනා නිසා කුරුල්ලන් ලස්සනයි හැඟෙනවා ... Read more
Tagged : /