නෙත් වශී කළ අයස්කාන්තිය – ඇල්ල රොක්

ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයත් ඉතාමත් සුන්දර වූ ඇල්ල ප්‍රදේශය, දෙස් විදෙස් ... Read more

දුම්බර ඇල්ල ඔස්සේ නකල්ස් සොඳුරියගේ වතගොත සොයා…

වාහන, මිනිස්සු, දුම්, සද්දවලින් පිරිච්ච නාගරික පරිසරයෙන් මිදිලා හරිත වර්ණ, නිස්කලංක ... Read more