” පිය සෙනෙහසට කව් ගී ලියැවුණා මදී…….. “

ජීවිතය නමැති පොතේ පිටු පුරවන කතුවරයන් වන්නේ අපය. ඒ ජීවිත කතාව පරිපූර්ණ,  අර්ථවත් දෙයක් වීමට එයට ... Read more

ඈ අම්මා නම් වන්නී ය..

ඔබ අප දිවි ගෙවන ලෝක ධාතුව තුළ "අම්මා" තරම් ආදරයෙන්, සෙනෙහසෙන් කට පුරා හඬ ගා කියන්නට හැකි තවත් ... Read more