නැති ද තව හුරු දසුන ගැටුණේ

තබා නෙත් යුග ඈත පියසේ හෙළා සුසුමන් දුකින් බර සේ කඳුළු සැලුවෙ ද දුකින් සිතු සේ යුවල තව නැති ... Read more
Tagged : / / /

අහස පැහැදිලිය, සරසවිය තුළ… නිදහසේ සරන්නට, අවැසි නුඹෙ අදිටනය…

ඒ මේ අත ඉගිල්ලුන කුරුල්ලන් රංචුවක්… සරසවියෙ අහස යට හමුවුණා අහම්බෙන්…   පුරුදු නැති අහස ... Read more
Tagged : / /

THE FRESHERS’ TOURNAMENT – THE BEGINNING OF UNIVERSITY LIFE

A student's first few weeks at the university is a blur of new faces in a foreign environment, an exciting but challenging prospect in equal measure. The Freshers' Sports Tournament is the perfect bridge to this new phase of life, designed specifically to ... Read more