වියෝවුණු හිමියන් වෙත…..

"තුම්මාසෙ දානෙ වැඩකටයුතුත් ඉවරවෙලා,බොහොම අමාරුවෙන් හිත හදාගෙන ඉන්නකොට තමයි, එක පාරටම හිත පාරගෙන, ... Read more
Tagged : / /

නොයෙන නොමියෙන පෙමක්

යලිත් නොඇසෙන නුඹෙ සිනා රිදුම් දෙයි මගෙ සිත පුරා මතකයන් යලි යලි මවා සිත පුරා සක්මන් කළා හීනයක අග ... Read more
Tagged : / /