ඇති ඔබත් නැති මමත් යන්නේ එක ගමනක්

සැඟවුණත් මම ලොවින් ලොවට නැත වෙනසක් නොහඳුනන ඔබ මා කවුද යන වගවත් සෑමදා නිරතුරුව යනෙන එන ... Read more

Tagged : /