ගුත්තිලය වෙනු සමා!

Share

තත් බිඳෙන හඬ තවම
සවන් පත් අතරිනා
රාව ප්‍රතිරාව දෙයි
හද මගේ පාරවා..

ලොවට සඟවා සිටිය
මුත් කිසිත් නොකියලා
පවක් කළ බව දනිමි
ගුරු සිතක් රිදවලා..

දුන්නු සත්සරය සොඳ
මුෂ්ටියක් නොම තබා
ගත්තු මම ද්වේෂයෙන්
කිත් ගොසට ලොබ කළා

තත් කඩා නුබ ගැබට
විසි කරන විට පවා
පෙනුණෙ නුඹ බලන බව
මෙත් සිතින් මා දිහා

සියල් සත දනිමි මම
සිත මගේ කියු නිසා
නුඹව හරි පුංචියට
දැනුණි මට වෙනු සමා!

ගුත්තිලය මත නැඟී
සිප් සයුරෙ පීනලා
එතෙර වුණු මූසිලලා
අදත් ඇත ලොව රජ වෙලා!

Image Courtesy : https://m.imagekind.com/art/stunning/sitar/artwork-on/fine-art-prints

 
Tagged : /