තරු මංගල රෑ…………

Share

සඳ ගිනියම් රෑ – තරු කැටයක් පෑ
ඉඟි බිඟි කෝලම් හිත පිරිලා
කඳුලින් කටු ගෑ – සඳ සිත්තම් නෑ
සැනසෙන් කුමුදිය සිනා සලා

සඳ කිඳුරන් පෑ – රැඟුමන් තව නෑ
සඳගිරි පව්වම පාළු වෙලා
සුරතල් බස් පෑ – සඳ සාවුන් නෑ
එක තරු කැටයක් ඉතිරි වෙලා

උණු කඳුලින් ගෑ – තිලක මැකෙන රෑ
ලා තරු එළියේ සිහිල සදා
තරු මංගල රෑ – කඳුලැලි තව නෑ
සැනසෙන් කුමුදිය සිනා සලා