ඒ උවන

Ramalka 0 Comments

සිහින් දිගටි මුහුණක්

දඟ දෙන කියඹු ලතාවක්

අව්‍යාජ දෙනෙතක්

හිමිකම් කියන උවනක්

සසල කළේ කෙළෙසද?

සන්සුන් මගේ නයන

 

නියං සායෙන් පීඩිතව

ඉරිතැලී වේදනාබරිතව

වියළී ගිය හදවතක්

පණ පොවා – පණ ගසා

සොරා ගන්නට සමත්

දිය පොදකි

අසෙනිය කුසුමකි

ඒ උවන…..

 

මගේම මුත් මගේ නොවන

හිමි වුණත් අහිමි වන

නොදුටු තරමට සොඳුරු වන

නොලද තරමට මිහිරි වන

ඒ උවන…..

දකිමි – විඳ ගනිමි – තුටු වෙමි

සිහිනෙන් අත ගෑ සහෘදයෙකු මෙන්

 

Image courtesy : http://wallpapersinhq.com/images/medium/a-pretty_face-1464735.jpg