අපෙ කතාවට නැත කොමාවක්

Share

හිතට ළඟ කවුරුත්ම නැති දා
තනිකමත් ලොකු විඩාවක්
හුදෙකලාවේ අරුත සොයනා
ගමනෙ නම් නැත නිමාවක්

හිමිවීම නැති හමුවීම ළඟ
කැපවීම නැති බැඳීමක්
මමත්වය ළඟ සිඳ දැමූවේ
අවංකව පෙම් කළ හදක්

හිමිකමක් නැති අහිමි වී නැති
නුඹෙ පෙමත් ලොකු මුලාවක්
නික්ම යන්නට ඉතින් අවසර
අපෙ කතාවට නැත කොමාවක්

Image Courtesy : https://bit.ly/2Q1xNds

 
Tagged : / /