මාරයාගේ හෝරාව

Share

හෙලූ හිස් සුසුමක
ගැබ් වූ පරාජිතබව
හැල්මෙ දිව යන දිවියක
තවත් දවසක් ගෙවුණු බව
හඹා ආ සිහිනයක
නටඹුන් ද දුටු බව
පසක් වූ හෝරාව
විවර විය මරු කටට

නැහැ ඉඩක් පිපෙන්නට
පෙති හැලුණ මලක් හට
නැහැ ඉඩක් හැරෙන්නට
හසු උනොත් සැඩ රළට
බැහැ ගගන සරන්නට
තටු සිදී අකාලෙට
ඉදින් කොහින් ද ඉඩක් මට
ජීවිතය දිනන්නට

අපමණයි වාර නම්
වැටීවැටී හිටගත්ත
අපමණයි හෙලු කදුළු
මුළු ලොවක් නිදි රැයක
අපමණයි ඇසු කතා
තනි රැක්ක උන්ගෙන් ම
ආයෙ බැහැ නැගිටින්න
අවසාන නින්ද මෙය

ලෝකයක් හා ගැටී
පරාජය ලැබූ කල
වෙහෙසුනත් නිදි නැති ව
ලද දෙයක් නො වූ කල
දිරි දෙන්න ළඟ ඉන්න
කෙනෙක්වත් නොමැති කල
මාරයත් අසරණයි
මෙවන් ඉල්ලීම් ළඟ

 

Written by: Chiraththi Rasadi

Image link: https://bit.ly/3v3DyJR

 

 
Tagged : / /