පෙමට අරුතක් දෙන්න

Share

රූපයකට සුවඳකට
ඇදී ගිය මනලෝල
වෙළී ගොස් නොදැනීම
හැඟුමන් වලා රොදක

පෙම නමින් මුළාවී
විඳ සුව හැඟුම් පහස
බිඳ දැමූ හදවතක
සැබෑ ප්‍රේමයක් වෙද?

නෙතඟ රැඳි කඳුලක
බර උසුලනා දෑත
සිනාවෙන් පිරී ගිය
සැහැල්ලුව දැනෙන මන

නෙතු පියා දකින
සිහිනයක ඇඳි සේයාව
අයිති හදකට හැකි ය
පෙමට අරුතක් දෙන්න!

 

Image Courtesy – https://wallpapers.dgreetings.com/love/

 
Tagged :