ඒ මොහොත….

Share

නොකියූ වදන්
සියයකට
පෙරවදන,
පමා වුණු සිතිවිලි
දහසකට
උත්ප්‍රේරකය,

පෙම් මුකුළු මැද
ඒ මොහොත
හරි නිසොල්මන්,

දෑස පියව ගොස්
තොල් පටත් වෙවුලයි….

කෝම පිළිගන් ද
ලත වෙන්නට කලියෙන්
ලැබී අවසන්ය
ඒ….
“ප්‍රථම හාදුව”!

image link: https://www.google.lk/search?q=first+kiss&biw=1366&bih=657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj
86IDDu5jMAhVIlJQKHYpSB94Q_AUIBigB#tbm=isch&q=kiss+forehead+anime&imgrc=rhI83yX1kf8nxM%3A