කවිය නුඹ

Share

සෙනෙහසේ හැඟුමන්
පන්හිඳෙන් හැඩ ගැසෙන
හුදකලා රාත්‍රිය
ආදරෙන් බැඳ තබන

නිහඬ සිතුවිලි අතර
හඳ ගැස්ම සසලවන
ප්‍රේමයේ නොඇසු තැන්
සවන් ලඟ මුමුණුවන

රළු වතින් දැඩිකමින්
ලෝකයා සැම දකින
ජීවියා අතුරුදන් වන
“මම” නමින් එළි බසින

රාත්‍රියෙ මනරම්
දෑස් මත ගෙන හරින
සීරුවට හැඩගැසෙන
පද ගොඩකි කවිය නුඹ

Image Courtesy : Uresha Rodrigo

 
Tagged : / /