කවිය නුඹ

 

සෙනෙහසේ හැඟුමන්
පන්හිඳෙන් හැඩ ගැසෙන
හුදකලා රාත්‍රිය
ආදරෙන් බැඳ තබන

නිහඬ සිතුවිලි අතර
හඳ ගැස්ම සසලවන
ප්‍රේමයේ නොඇසු තැන්
සවන් ලඟ මුමුණුවන

රළු වතින් දැඩිකමින්
ලෝකයා සැම දකින
ජීවියා අතුරුදන් වන
“මම” නමින් එළි බසින

රාත්‍රියෙ මනරම්
දෑස් මත ගෙන හරින
සීරුවට හැඩගැසෙන
පද ගොඩකි කවිය නුඹ

Image Courtesy : Uresha Rodrigo

Tagged : / /