තරුව සහ මම

Share

 පාලුව සිත දවන රැයකදි අහස් කුස

බැලුවෙමි දුටිමි හඳ රවුමක් සිනාසෙන

හිරුගෙන් සොරාගත් එළියෙන් බබළමින

සාවිය දුටිමි තරු වටකර එහි නිදන

 

නිවෙමින් දිදුළමින් සාවිට සිනාසෙන

තනි තරුවක් දුටිමි අහසේ ඈත කොන

විමසා බැලූයෙමි තරුවේ ළය ගැහෙන

දුටුවෙමි ගලන කඳුළැලි සිනහවෙ යටින

 

ළංවිය නොහැකි මුත් වෙන්වීම ද නොවෙන

හිමි නොවෙනා ආලෙක විරහව විඳින

කල්පාන්තයක් තෙක් රහසින් පෙම් කරන

තරුවක් නිසා නිවුණා මගෙ හද දැවෙන

 

කඳුලක් හෙලා මගෙ විරහව දිය කලෙමි

සුසුමින් හදේ ඒ කඳුලැලි පිස ගතිමි

හදවත රැගෙන අහසට එය විසි කලෙමි

තනි තරුවකට ආලය මගේ පුද කරමි

 

Written By; Janani Chathurya 

Image Courtesy;https://bit.ly/3bv1mwY 

 
Tagged : / /