කාලය…..

Share

 

සිතුවිලි දහසක් උරුමකරගත්
කාලයේ අරුමැසි අඩ තත්පරයකදී
වැයෙනා මනඃකල්පිත අඬහැරය
මියෙනා හැඟීම් දහසකට පණ පොවමින්
විදු ඇස පරයා නැගෙද්දී
නැණස අඩපණව දෑස රවටන මුත්
කාලයේ අසල්වැසි අඩ තත්පරයකදී
පිබිදෙන තෙවැනි ඇස
කාලය විනිවිද දකිනා නිමේෂයකදී
පියාපත් ලද නිදහස් තෙලි තුඩ
සිත්තම් මත රචනය වෙමින්
ගෙත්තම් වන කවයක පදනම
ඔබ, ඔහු හෝ ඇය නොව
විනිවිද නොදකින මඟ හැර යන
මියෙනා අඩ තත්පරයක
වටිනාකම පහදන කාලයයි!!!!!