වේවා පාරමී දම

Share

චංචල සිතුම් පිරුණ
අකීකරු හදවතට
සවන් දෙමි සන්සුන්ව
හිඳ නිසල උයන් කොන

අහස් කුස සිපගන්න
තැනූ ඒ මනෝ ලොව
නිස්සාර බව පිරුණ
සිහිනයකි බොඳව යන

නිසරු දේ අතැර සැම
සරු දේ ම වැළඳගෙන
අනුව යන මුනිවදන
ගමන හද නිවාලන

වේවා පාරමී දම
යනෙන මේ මග සසර
දුකින් සැම අත්මිදෙන
මොක් සුවය ලබන්නට

 

Image Courtesy – https://bit.ly/31RIHq8

 
Tagged : /