රාත්‍රියේ කත

Share

මුවදොර අසළ සිටි රඟ නුරාවී

පස් මහ බැලුම් නෙතු අතර පාවී

නොනිදන සිහින ළඟ සඳ උදා වී

මේ දිගු ගමන කෙළවර කරාවී

 

අද හෙට දුවන රේල්ලුවක පීල්ලක

ඇසිපිය වහන් කරන මේ සෙල්ලම

මිටකින් පහත් තනිකඩ හිතින් බට

සැමරුම් වේද මධු සඳ උදා කළ

 

විටකින් මකා සැනෙක යළි පතා

තිර පිටු පසින් අසම්මත කතා

තුරු පටු අතර සිත නිවන කතා

නුඹ හඬන දා ඔහුට අඬහැරය උනා

 

රුහිරෙන් වතක් දවසක උදාවක්

ලොව අණසකට නතු වන කලාවක්

කියමින් කිසිත් නොඇසූ කතාවක්

වත සළු හඬයි හත් අට වතාවක්

 

මත් මල් මිටක් ගෙල සිඳ පලන්දා

කළුවර රැයක් එළි කර පහන් දා

දිවියක වගක් නොදැණුනු බිළින්දා

ලොව එළි දකී පපුතුර පිළිස්සා

 

යදමට හුරු ව අඩවන් ව සළු හැර

නුඹ තතු දනියි සඳ අහිමි මුවදොර

සැනසුම් සුසුමේ සැමදා මනාලිය

සිතුවිලි දවයි තුන්යමක රාත්‍රිය

 

මිරිවැඩි පෙමක නුඹ ම අද බාරිය

රහසින් හඬයි කෙරෙන තුරු කාරිය

නොදකින හෙටක රජ වන කුමාරිය

නාඬා හිඳින්, හඳ කියයි සාක්කිය

 

 

Image Courtesy: https://bit.ly/3Fm2iV8

 

 
Tagged : / /