නූල් පොටෙන් ගිලිහුණු සරුංගල්

Share

 

ගගන සිසාරා

අරුංගල් පිරි සරුංගල් මැද

අතරමං වූ දෙනෙත් අයා

බලා උන්නත් ඒ දිහා

කවිකාර හිත්දෑල දිවූයේ වෙනතක් බලා

කැලේට ම පිපුණු සුවඳ මල් ඉති

නගර මැද්දේ පොඩි වුණේ

ඉරටු කපා කොළ අලවා ගුවන පුරා හැඩවූ දා

නූල් පොටෙන් ගිලිහුණු සරුංගල් සේ

දුප්පත්කමේ රකුසු වේශය

ඒ අහිංසක මල් වසාගෙන

මිනිසුන් ම තිරිසනුන් වේ දෝ

සුවඳ මල් පොඩි කරන තරමට…

 

Written By ; Udani Anupama

Image Link : https://bit.ly/31ugdon

 
Tagged : /