ඔබ යලි එන තුරා

Share

කොතෙක් කල් තව බලා සිටින්නද
ඔබ එනතුරා මෙහෙම
පවන් රැල්ලට වත් කියනවද
එන දවස ගැන එහෙම
දන්නවනම් ඔබ නැතුව මම
විඳින පාළුවේ තරම
විසල් සමුදුර දුර ගෙවා ගෙන
ඒවි ඔබ අද හෙටම

නීල තරු කැට අහුල ගන්නට
හීන මැව්වද නිතර
එලිය මිස තරු පහස කිසි දින
අපට නොම වේ උරුම
ඉතින් කුමටද තව තවත් අපි
රවට ගෙන අපේ හිතම
එකම වහලක් යටට වෙමු අපි
බෙදන් දුක සැප දෙකම