ලෝකයට නොපෙනි අමිල සෙවයක් ඉටුකරන නිහතමානි උතුම් මිනිසුන්ට

Share

දහසක් කුසුම් හිරුත් සමගින්
පිපී උදයේ ලබති බුහුමන්
පෙරමග පිපී ඇති කුසුමන්
ගෙන එනවාලු නෙක අබිමන්

හිස් සරසන්ට අත් පලදන්ට
මිනිසුන් රැගෙන යති ඒ මල්
නැතිමුත් සුවන්ද ඇත හැඩරුවට
නෙත් අඳ අයට වේ මනකල්

මුලු ලොව නිදන සුදු සඳ එබෙන
මහ අන්දුරේ පිපි හොඳ මල්
සුවඳ බෙදා ලොව සරසා
හැන්ගෙනවාලු හිරු සමගින්

නැතත් බුහුමන්
නිතර අබිමන්
හැබෑ සුවඳයි
සුදු සමන් මල්

( ලෝකයට නොපෙනි අමිල සෙවයක් ඉටුකරන නිහතමානි උතුම් මිනිසුන්ට )