සිතට සැනසුම කොහේ කොතැනද…

Share

හදෙහි නොනැවත ගැහෙන රිද්මය

වසා හද ඉකිබිඳින සද්දය

යන්න ඇත්නම් ඈත දුරකට

හිතට සැනසුම දැනෙන තැනකට

 

ගිලන් සිත කළුවරෙහි සැඟවී

හදට කිසි සැනසුමක් අයදී

නිදි නොයෙන රැය කිවිඳියට පණ දී

බිඳුනු සිත ගීයක්ව උපදී…

 

Image Courtesy – https://pin.it/iplhnts6y6si54

 
Tagged : /