සිත නුඹෙන් මිදෙන්නට 

Share

පන්හිඳට පෙම් බැන්ඳ
කවි සිතට ලැබුණු දුක
කෙළි තුඩට නො දැනෙන්න
කවි ලියනු කෙලෙසක ද

නුඹේ නෙතු දැහැන ලඟ
සිත ගිමන් හරින්නට
නැවතුණා නො දැනීම
සංසාර පුරුද්දට

පතන්නෙමි මතු භවේ
සිත නුඹෙන් මිදෙන්නට
කවි සිතට දුක් නො දෙන
පන්හිඳක් ලබන්නට…

Image Courtesy:- https://bit.ly/2AHp48i

 
Tagged : / /