දෙමග එක සේ

Dinithi 0 Comments

විසල් ගසක් විය යුතු නොවේ ඔබ

එතී නැඟෙනට ඔබේ කර මත

ලතාවක් නොම වෙමි මෙමා

 

පෙළක් වෙන්නට එපා පියගැට

පා නඟනු බැහැ ඔබ මතින්

යමු අපේ මග අපි, ඉම සොයා

 

එමඟ යන විට ඔබට සවියට

කොහේ හෝ සිට

මමත් එන්නෙමි නිරතුරා

 

එකට යමු අපි

ඒ සිහින වෙත

අපේමැයි වූ මං දිගේ

 

යා කරමු දෙපසින් සැදී

බෙදී යද්දී අපි අපෙන්

හදවතින් බැඳ එකතු වී

 

Featured Image Courtesy:  https://static1.squarespace.com/static/5648301ce4b00af65e2d5f44/t/58ab991c8748e32273aa9f97/1487640860124/1000w/