හෙට…

Share

සීත ග්ලැසියර කඳු ඇතත්

මහ පොළොව තුළ ලෝදිය සැඟ ව ඇත

මුතු ඇටය උපනත් කටුව තුළ

රිදුම් දුන් වැලි කැට පොකුරු ඇත

මහා ගල් කඳු අතර සැඟවුණු

ඉරි තැලුම් දස දහසකින් ඇත

මුදු ව නැගෙනා සිනහවක් තුළ

සිරගත වු රිදුමන් සැඟ ව ඇත

 

දැවෙන ලෝදිය උසුලමින්

ග්ලැසියරය සීත ව හිඳිනු ඇත හෙට

මියෙන රිදුමන් දරා වැලි ඇට

කටුව තුළ උපදවයි මුතු කැට

ඉරි තැලුම් පස් පැලැස්තර ලා

නොසෙල්වෙයි කඳු ලැබෙන මුත් බැට

රිදුම් සිර කොට කැළඹි මුත් නෙත

පුරුදු මුදු සිනහව නගයි හෙට

 

වසර දෙවසර ගෙවී ඇදෙමින්

ලොව ම හැඬුමක සිර වුවත් අද

සොබාදම් නියමයට නිසි ලෙස

දිනක් එයි යළි පුරුදු ලෙසට ම

දරා දුක සැප සම ව ගනිමින්

වෙහෙස තනිකම ඉවත ලා සිට

දිරිය ලැබ ගත යුතු ය අප සැම

වසන්තය පිළිගන්ට එදිනට

 

image courtesy: https://bit.ly/3hI5MFt

 

 

 

 

 
Tagged : / /