කඩඉම්

Share

ඔබ…

වැටි වැටී නැගිට්ටා මතකද?

මට නම් මතක නැත.

පුංචි වැඩී එතකොට..

නමුත් මතකයි, වැටී මනසින්,

නැගිට්ටා අාදරය සෙනෙහස මැද…

විභාගය ලං වෙන හැම විට

හිතෙන නොහිතෙන හැම දෙය..

කලබල කලත් සිත,

මතක අැතුවම මතක් කරගමු..

අපි, වරක් නොව සිය වරක්

දිවිය ජයගත් බව…

ඔබට ජය!!!