වෙනස් නොවෙනා බැඳීමක්

Share

තෙරක් නොපෙනෙන අහස් වියනේ
සදා දිදුලන තාරකාවිය
සඳක් නැතිදා බොහෝ අගනා
රටා මවනා සිත්තරාවිය
දනන් තුඩ තුඩ නිතර රැව්දෙන
ගේය පදයේ අයිතිකාරිය

බිඳෙන් බිඳ සඳ එළිය
පතුරන අහස් තලයේ
තමන්ගේ රැස් මහිම බිඳ බිඳ
ගිලිහෙනා බව දැන දැනත්
නිහඬවම රඟ දෙන රුවැත්තිය
සදා නොවෙනස් තාරකාවිය

පුර පොහෝදා අහස් තලයේ
සඳ කුමරු අබිසෙස් ලබද්දී
එකත්පසෙකව සතුටු සිතකින්
විසුරවයි ඇය සිනහ මල්
හද පත්ලෙ නැගි සෙනෙහසින්

සඳට පෙම් බැඳි මුත් අහස් කුස
කෙලෙස පුර සඳ සැමදා දිලෙන්නේ
යා යුතුය හැර අහස් රඟබිම
එයයි ලෝ දම සදා නොවෙනස්

සදා ලෙන්ගතු තාරකාවිය
අහස් ගැබ සනසවයි මෙලෙසින්
ගියත් තනිකර ඔබව අද සඳ
ගියේ ගොස් යළි එන්නමයි
යන්න කළියෙන් පැවසුවේ මට

නැවත නොවැරද එන බවයි
එන තුරා සඳ කුමරු නැවතත්
පුදමි මගේ රැස් දහර ඔබ වෙත
දිවිතුරා නැහැ යන්නෙ හැරදා
ඒ මගේ කඩනොවන වදනයි

Image Courtesy : https://bit.ly/3aKXk1X

 
Tagged : / / /