අසම්මත සම්මතය

Share

උස් පුටු නෑ අපට
වලව්වල හිඳ ගන්නට..
මී මුත්තා හේදුවේ
හාමුලගේ රෙදි ටික..
එහෙව් අපෙ වරිගෙන්
හිර ගයි ද මහතුන්..
හප්පගන්නට මට බෑ
ඔලුව කළු ගලෙකින්…

ඒරොප්පෙ ගියෙ මං
පුංචි සන්දියේ නො වැ ඉතිං..
ඔය කියන වරිග නම්
එහෙ මුකුත් නෑ බං..
නුඹේ රුව දුටු ගමන්
හිත ඇදුණෙ සැණෙකින්..
වලව් කුමට ද හිස් නම්
මා එක්ක නුඹ වරෙං…

රූප අයිතිය: http://lovespell.tips/separation-love-spells-to-separate-another-couple/

 
Tagged :