විසල් අහස යට ….

sandali , 0 Comments

සුරතල් පෙනුමැති

මුදු මොළොක් මුහුණක

හිමිකම දැරූ කුමරෙකු විලස

මේ ලොවට පැමිණි දින

මතකයි තවම මට

 

එදා හිරු උදාවත් සමඟ

මා සොයුරියක් කළ නුඹට

දිවිය  ඇති තුරාවට

සෙනෙහසින් බැඳෙන්නට

වදන් දුනිමි මම මටම

 

එනමුදු කුරිරු දෛවය

සතුටු කඳුළු වියැලෙන්නටත් පෙර

මා අතැර ඔහුට යන්නට

සරදම් කළා නොවෙද

මළ හිරු  බැස ගිය

ඒ සැඳෑවෙම

 

නුඹ කොහේ සිටි නමුත්

දිනකට හෝ සොහොයුරිය වූ මට

අවසර ද හඬන්නට

මන්ද,

තනිකළා නුඹ මාව

මේ විසල් අහස යට ….

 

Image Courtesy :
https://www.zerotothree.org/resources/1082-common-myths-about-baby-sleep-challenges