නොයෙන නොමියෙන පෙමක්

Share

යලිත් නොඇසෙන නුඹෙ සිනා
රිදුම් දෙයි මගෙ සිත පුරා
මතකයන් යලි යලි මවා
සිත පුරා සක්මන් කළා

හීනයක අග හමුවෙලා
යලිත් ඉන්නට ලං වෙලා
අදත් එනවද මා සොයා
නිඳන්නම් මා මඟ බලා

කඳුළු බිඳු ඇත වියළිලා
හදෙහි රිදුමන් පෑරෙනා
හඬන්නට බැහැ කෑගසා
අසන්නට නුඹ නැති නිසා

රුදුරු ඇස් ඇත මඟ බලා
ගොදුරු ගන්නට සිත සිතා
පවුර නැති කල ලිය වටා
දහසකුත් එයි පිං පතා

ලෝකයක් කියනා කතා
නෑසෙනා ලෙස හිඳ බලා
මවන්නම් නුඹ පැතු සිනා
දනිමි නුඹ හිඳිනවා බලා

එදා බැඳි අත් ගිලිහුණා
තවම සිත නුඹ ළඟ තමා
හිඳිමි නොසැලී දිවිපුරා
නුඹේ තිළිණය කුස දරා!

 

Image Courtesy: https://abstract.desktopnexus.com/wallpaper/2180625/

 
Tagged : / /