සොඳුරු අතීතය…

Share

පාසල් සමය නිම           වුනා
සිහිවටනයන්           මවමිනා
සොඳුරුයි සදා ඒ           කතා
දෙතොලේ ඇඳේ මුදු     සිනා

රජ දරුවන්ගේ වීර           කතා
මතකයි කිව් හැටි රසට  ගොතා
අමරලා නයනලා හැර      දමලා
යන්නට සිතුවේ නෑ         කිසිදා

රහසින් කිවු හැම මියුරු    කතා
රැඳේවි පාසල් මිදුල           පුරා
කඳුලැලි සලුවත් රණ්ඩු    වෙලා
යලි එක් වුනේ සැම සිනා වෙලා

නැණ ලැබුවත් ලොව ජය   පතලා
සෙල්ලමටයි අප සිත         සැමදා
ගුරු ඇදුරනි ඔබ හැම        සැමදා
වඳිනෙමු අපගේ හිස        නමලා