සේපාලිකා මල….

Share

විකසිතව මැදියමක
තුරු වදුලු මායිමක
සසර පෙරුමක බෙලෙන්
පමාවී දුටුවමුත්
නෙත් යුගල තෙමූ දිය
තණ අගක පැටලුණේ
වෙනකෙකුගේ අතක හිඳ
පුදසුනට ඇදෙනු දැක
පුදන්නට පෙරාතුව
ස්නේහයෙන් මවෙත ගෙන
මියෙන තුරු අත්ල මත
රකින්නට හඬගායි සිත
වෙහෙර මළුවේ කෙළවරක හිඳ
දුටු නිසා නුඹව සුදු
සේපාලිකා මල….

 

Written By : Yasindu Rajasinghe
Image Curtesy : https://bit.ly/3ck5H5L 

 
Tagged : / /