හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

Share

සඳකටත් පායන්න අඳුර මඟ කියනවා
තරු ළඟත් හැංගිච්ච හීනයක් තියෙනවා
හැම ගඟම ගලාගෙන සයුරටම ඇදෙනවා
මෝයකට ළංවෙද්දි ගඟත් ඉකිබිඳිනවා

හිත අස්සේ හැමදාම තනිය තනි මකනවා
ඇස් අස්සේ හිරවෙලා කඳුලකුත් හඬනවා
වැව් අමුණු කඩාගෙන ගඟේ දිය ගලනවා
එක වරක් හිනැහෙන්න හේතු තව සොයනවා

කා ළඟත් නොලියවුණු ගීතයක් තියෙනවා
තනුවකට ගලපන්න බැරිව මඟ හරිනවා
සෙනෙහසයි මිතුදමයි අතර මැද රැඳෙනවා
හේතුවක් නොදැණුනත් පන්හිඳත් හඬනවා

 

Image Courtesy : https://bit.ly/3bwtEGd

 
Tagged : /