වෙසක් අසිරිය පැතිරිලා…

Share

දෙ අත් නලලේ මුදුන් පත් කොට
බුද්ධ තෙමඟුල හදෙහි සිහිකොට
දෙනෙත් දල්වා බැති පෙමින් අද
වඳිමු වෙසඟෙහි සිරි අසිරි විඳ…

බුදුන් වැඩි මග පා තබන්නට
දෙසූ බණ පද සිත් දරා…
සිතෙහි ලියැවුණු සෝ තැවුල් පිස
සිනහවෙන් මුව සැරසිලා…

වෙසක් අසිරිය පැතිරිලා…
නේක වර්ණෙන් හැඩ වෙලා…
අඳුර පහනින් වියැකිලා…
සැවොම අද එක්සත් වෙලා…