ගම්බද රුවැත්තිය

Ramalka , 0 Comments

ගම්බද රුවැත්තිය යන ලැසි ගමන බලා
පෙම්බර මුවැත්තිය යැයි නො කියම කෝමා
රූබර සිඟිත්තිය සබකෝලය පානා
පින්කර සිතැත්තිය ගමකට හරි අගනා

ගිරා නිලට දිලෙනා දිගු කේශ කලාපේ
ගසා කුසුම් දම් පතුරා සුවඳ දස අතේ
කුංකුම කුසුම් පිනි දිය ඉස සතර දිගන්තේ
ගම්බද රුවැත්තිය එන විට ගෙනෙයි වසන්තේ

රත් පැහැ ගිනි අව්වේ මිදුලේ ඇවිදින්නේ
වන්නමකට ලෙසින් බුහුටි දෙපා තබන්නේ
ඉමක් කොනක් නැති අහසේ තරුත් ගනින්නේ
පැතුම් මලක් මුව රන්දා සිනහ සලන්නේ

වලාකුළක පැටලී සඳ කොහේ ගියාදෝ
මලේ සුවඳ අරගෙන අද ගියදෝ
බවුන් වඩන්නට වනයට ගියදෝ
ගම්බද රුවැත්තිය අද කොහේ ගියදෝ

සඳ පිනි දිය ගැල්වුණු සිත පහන් වෙමින්
දිරනා කුණු කය ගැන කලකිරී ගිහින්
පෙර දා නො දුටු සිල්වත්කම සිතින් දරන්
ගම්බද රුවැත්තිය අද සිල් ගන්න ගිහින්

 

Image courtesy : https://goo.gl/KvHZXN