එනතුරා නුඹ යලි!

Share

නුඹ දවාලු පෙම් ගිනි

තවම ගිනිගයි සිතුවිලි

ලේ පුසුඹ නුඹටත් හිමි

නොදුටු කිරිකැටි පුතු නිදි

 

මාස අවුරුදු දින ගෙවී

නුඹ ය මතකය මගෙ හිමි

අහස සිඹිනා කුළුණෙහි

දැනෙනව ද තනිකම නිති

 

නුවර වැව ලඟ දුටු සිරි

වසන්තය අද නම් නැති

පිපුණු රොබරෝසියා පෙති

සිපිරි ගෙය ලඟ පරවුණි

 

සිත පුරා නුඹ පෙම් බැඳි

නුඹේ පිවිතුරු මල් පෙති

සිඳපු රකුසන් ගෙන් පලි

ගත් නුඹට හිමි මෙයම වී

 

ලෝගු ලඟ කළු වැඳ වැටී

පුදන්නට පඬුරක් නැතී

එයම වරදක් වී පෙනී

නීති දෙවඟන නිදි ඇති!.

 

Image Courtesy – https://bit.ly/2XZS74w

 
Tagged : /