ණයගැතියි අප ඔබට…

Share

හමා එන පවන් රැල් සොම්නසින් විඳින්නට
පුරා ලක් දෙරණ මත සිනා කැන් නඟන්නට
එක මවුගෙ දරුකැලක් ලෙසින් කල් ගෙවන්නට
මෙබිම රැකි විරුවනේ ණයගැතියි අප ඔබට

පේදුරු ද දෙවුන්දර තුඩු එකට යා කරන්
සාමයේ පණිවුඩය හදවතට යොමු කරන්
මර බියෙන් යුධ වැදුණු ඒ සමය පසු කරන්
තිස් වසක් වූ යුගය නිම කළා එ’විරුවන්

සිඟිති පුතු ප්‍රිය බිරිඳ හුදෙකලාවේ එදා
නෙත් යොමා මග බලා හිඳන්නැ’ති සෑමදා
පියවරුන් හදේ ගැඹුරින් ම දැවිදැවි එදා
යුධ වදින්නැති පරදුවට තබා දිවි සදා

ලක් මවගෙ දරු කැලට මේ ලෙසින් ලැබී ඇති
නිවහල් වු දේශයකි අප සතුව රැඳී ඇති
බොහෝ අය යුධ බිමට තම දිවිය පුදන්නැ’ති
මෙවන් විරුවන් නිසා දිව්‍යලොව සොඳුරු ඇති

Image Link: https://bit.ly/3ygoZ7D

 

 
Tagged : / /