සරාගික

Share

ඒ තොල්ම

ඒ බැමම ඒ නැබම

සරාගික රස පිරුණ

දිවා රෑ පෙම් කෙළින

 

අකීකරු සිතින් විඳි

හැඩකාර මේ වතම

විඳින්නට මානයක්

මතුවෙලා අන් රසක්

මුළු හදම තෙත් වෙලා

 

කරුණාව මත්කළා

සරාගය පරදවා

විරාගය මා වටා

නොබෝ ගැබ පායනා

පුන්සඳක් වු මනා…

 

Image courtesy ; https://bit.ly/37lLtqT

 
Tagged : /