නොවනු ඇත

Share

ඒ මහා දිය දහර – දිය ඇල්ල නොවනු ඇත

කන්දකින් පහළකට – නොවැටුණා නම්

ඒ අනෝරා වැස්ස – වැසි බිංදු නොවනු ඇත

වලාකුළු නුබ ගැබින් – නොමිදුණා නම්

 

අහස් කුස සිප මැවෙන – ගොඩනැගිලි නොවනු ඇත

අත්තිවාරම හොඳින් – සවි නොවුන නම්

මහා ගන වනන්තර – මිහිකතේ නොවනු ඇත 

පුංචි බීජයක් බිම – පැල නොවුණි නම්

 

පතොක් ගස්වත් කතරෙ – නොවනු ඇත කිසිම දින

වැලි දූලි සුළං මැද – සැලෙනවා නම්

ගසක් වුව කිණිති අග – මල් පොට්ටු නොරැඳේවි

සොබදම ඍතු වෙනස – නොදන්නේ නම්

 

ජීවිතය ජය ගන්න – මාවතක් නොවනු ඇත

වැටි වැටී නැගිටින්න – දන්නෙ නැති නම් 

දිනුම් කණුවට ඇවිත් – නවතින්න හැකි වේවි

උත්සහය අත නොහැර – දරනවා නම්  

 

Written By : Nimesha Edirisinghe

Image Courtesy : https://cutt.ly/Dfn3Vt4

 

 
Tagged : / / /