සීත සමයේ පතමි මෙලෙසින්

Share

මිනිස් ගුණ පිරි සුළං කෝඩය
නඟයි අණසක වියරුවෙන්
එයින් පණ ලද හිම තුහින අද
මවයි සුරපුර කඳුළ වසමින්
සොඳුරු හසරැලි සෝක සුසුමන්
නැතත් දෙසවන පුරවමින්
තනිකමේ පිහිතුඩට බියවී
පැරද යන්නද දිවිමඟෙන්

සීත සමයේ කටුක සීතල
දරා සිටිනෙමි ඉවසමින්
ඉරා දමමින් සීත සෘතුව
වසත් හිරු රැස් එන බැවින්
එවිට යළි පණ ලබා හිනැහී
මල් පුබුදුවන අදහසින්
රැකගනිමි මම මගේ පණ නළ
හදේ උණුසුම පුරවමින්

Image courtesy ; https://bit.ly/3hm9hz8

 
Tagged : /