ගැහැනියකගේ සිගරෙට්ටුව

Share

දැවෙනා ගිනි දැල්
පුපුරු අතරේ
පවනට මුසුවන දුමාරය
ගෙනෙයි සිසිලස
එදා මෙන් අදත්
තොල් පෙතින් දිගහැරෙන
සිනා රැල් වසයි
ඉරි තැලූ හද මඬල
කඳුළු බිඳු
තරවටු කරයි මතක සමඟින
දැල් වූ සිගරෙට්ටුව නිමා වන්නට
මොහොතකට පෙර
එන්න ඔබ !
ඉතිරි ව ඇත්තේ හොඳ ම හරියයි
උරා බීමට…

 

Written By Ishara Udari

Image Courtesy: https://bit.ly/38wWbQ9

 

 
Tagged : /