ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

Share

සිංහල ජන සම්මතයේ එන කියමනක්, සාහිත්‍යයේ හමුවන ප්‍රකට නිදසුන් කිහිපයක් ඇසුරින් සත්‍ය බව හුවාදැක්වීමට කරන ලද කාව්‍යමය වෑයමකි. අපහාසයක් හෝ විවේචනයක් මතු කිරීමක් පිණිස නොව, උක්ත කියමනට වස්තු බීජ වූවා යැයි හැඟුණු රසබර කතාන්දර වටා ගෙතුණු කාන්තා චරිත කිහිපයක් මෙහිදී අවධානයට ලක් කෙරිණි.

වැදි රජුට සෙනෙහසින්  පැහැදෙන
හිමි සඳුට අත කඩුව     නොදෙමින
පතිදමෙහි ගුණ සුවඳ    කෙළෙසන
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

නැකැත්කරුවන් කීව        විලසින
කුලුන ඇතුළට පියන්        හරිමින
සොහොයුරන් ලේ විලක   ගිල්වන
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

සැණින් දුටු රුව සිතෙහි      අඳිමින
කැවුම් මසවුළු හිසින්        අරගෙන
ඔහුත් සමඟින් ගඟෙන්   එතෙරෙන
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

වාසලින් රහසින්ම         නික්මෙන
සිංහයෙක් හා පෙමින්      එක්වෙන
මිනිස් සිරිතේ සුවඳ            සිඳලන
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

අන්ධ මා පිය කෙරෙන්      තරහින
බසින් හිමි වෙත මුසා     ගොතමින
මහ වනේ ගෙන ගොසින්   තලමින
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

සත්සියක් පිරිවරක්          සමඟින
සැපත් දකිමින් නොදත්   දෙසකින
රටක් මරවා ඔහුට             පුදමින
ගහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

රාජ ගෞරව ලබනු       ලොබමින
මහා කවිතුම මරා             දමමින
එසඳ නිරිඳුත් සෑයෙ            දවමින
ගැහැනු කවුරුද වරදෙ නොබැඳෙන

 

Imagelink: https://cutt.ly/GuOREFF

 
Tagged : / /