පුදුමය..

Share

දුටු විට එය
සේදුනු හැටි ඔබේ සිතින්
පුදුමයි
තවමත් බැරි වුණ
නිසා මට

ඉතින්,
නුඹම යි පුදුමය
මා පුදුම කරවන
එදා වගේ ම අදත්…

Image credits :https://www.google.com/search?q=the+book+thief&tbm=isch&prmd=bisvn&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi3j7vw_vDRAhUMj5QKHQubAvwQ_AUIBigC#tbm=isch&q=the+book+thief+liesel&imgrc=5rVNmqWzM848UM