විඩාපත් ජීවිතය …

Jayamini , 0 Comments

වසන්තයෙ පිපි මලින් බර වුණ
සිනාකැන් මැද ගෙවුණු කාලය
විඩාපත් වුණ අරුම කිව මැන
පසක් කර සැනසෙන්න මා…

ජීවිතයෙ දුර ඈත විහිදුණු
සිතු පැතුම් පොදි එකට එක් කොට
මුවා කරගෙන  කඳුළු කැට අග
සිනාසෙන්නම් මා…

හඬා වැලපෙන  හැඟුම් අතරේ
වසන්තය යළි ළඟා වන තුරු
තව දුරයි ජීවිතය කියමින්
නොසැලි ඉන්නම් මා…

Image Courtesy : https://bit.ly/2QbgEyO