මලක් වුණේ ඇයි නුඹ මට?

Share

මලකි සුවඳ විහිදන

කටු ඇත නටුවෙහි සීසීකඩ

බඹරුන් එති ඒ මල වෙත

පියඹන්නට සැරසෙන…

 

ගිම්හානයෙන් දුරස් වන

වසන්තයට අත වනන

විකසිත වූ පෙති සලිත

තවමත් මලකි බඹරාට…

 

ජීවිතයට සිසිල සදන

සිතිවිල්ලට ඉඩ සලසන

නෙත් මානෙට දුරින් පිපෙන

මලක් වුණේ ඇයි නුඹ මට…

Image courtesy : http://www.wallpapers-web.com/beautiful-girls-with-flowers-wallpapers/3941311.html