නුඹ සහ ඇය

Share

ඇය සොයා යද්දී

හමු වූ නුඹ..

අසල හිඳ

මා සෙවූ  ඇය

නුඹ තුළ දකින්නට..

වෙහෙස ගන්නා විට

මා හට පටලැවිණි

ආලය කළේ නුඹට ද

ඇයට ද යන වග…

වරෙක මට දුක සිතුණි..

නුඹේ නෙතග කඳුලු කැට

දකින විට

ඇය නුඹට වදයක් ව

නුඹෙන් නුඹව ම ගිලිහෙන වග හැඳින…