ඇති ඔබත් නැති මමත් යන්නේ එක ගමනක්

Blog Team , 0 Comments

සැඟවුණත් මම ලොවින් ලොවට නැත වෙනසක්
නොහඳුනන ඔබ මා කවුද යන වගවත්
සෑමදා නිරතුරුව යනෙන එන තැනකත්
හමුනොවුණි තවදු එක හුරුපුරුදු මුහුණක්

ජීවිතය අනියතය නොමැත එහි රසයක්
භව කතරේ අතරමැද ලද එකදු වරමක්
හැමදෙනම සැරිසරති නොදැන නිසි අරුතක්
ඇති ඔබත් නැති මමත් යන්නේ එක ගමනක්

Written By -Ravini Wijayasinghe

Image Courtesy : https://bit.ly/31UhGSi